Met Andere Woorden: richtlijnen voor auteurs


Met Andere Woorden: vakblad Bijbel & vertalen

Met Andere Woorden is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het houdt je op de hoogte op het gebied van Bijbelvertalen en brengt inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en exegese. De inhoud van het blad is wetenschappelijk verantwoord, ook worden theoretische achtergrondartikelen gepubliceerd, maar wetenschappelijke discussies worden niet altijd in extenso gevoerd.

Met Andere Woorden is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst. Het blad wordt gelezen door theologen, predikanten, pastoraal werkers, Bijbelwetenschappers, docenten, studenten en geïnteresseerden van uiteenlopende achtergronden.

Richtlijnen voor kopij

Auteurs die de redactie een artikel voor Met Andere Woorden willen aanbieden, dienen met de volgende richtlijnen rekening te houden:

 1. Kopij wordt aangeleverd via e-mail, in een word-bestand aan het redactiesecretariaat van Met Andere Woorden, t.a.v. mevr. Yvonne Zwart, .
 2. De gewenste omvang van een aangeboden artikel is 2500 woorden.
 3. De auteur houdt rekening met de doelstelling en de lezers van Met Andere Woorden. Concreet betekent dit:
  • Het artikel is wetenschappelijk verantwoord, zorgvuldig beargumenteerd en gedocumenteerd, zonder dat er een uitputtende wetenschappelijke discussie wordt gevoerd;
  • Het artikel is geschreven in een toegankelijke stijl, technische termen worden waar nodig toegelicht, en het artikel is ingedeeld in overzichtelijke paragrafen met kopjes erboven.
  1. Noten staan onder het artikel (als eindnoten). Let wel: noten worden als gewone tekst aan het einde van de lopende tekst gezet, dus plaats geen automatische nootcodes in de tekst zelf. In de lopende tekst kan als volgt naar de noten worden verwezen [noot 1] etc. Voor de verwerking van bibliografie in de noten, zie onder ‘notengebruik Met Andere Woorden’.
  2. De auteur zet boven het artikel een abstract van circa 100 woorden, waarin behalve een korte typering van de inhoud van het artikel ook het belang van het onderwerp wordt benoemd. Daarnaast voegt de auteur onder het artikel een korte auteursbeschrijving toe (inclusief titulatuur en initialen).
  3. Na ontvangst van zijn/haar artikel ontvangt de auteur een bevestiging. De redactie beslist of het artikel geplaatst wordt en informeert de auteur hierover.
  4. De redactie ziet erop toe dat de artikelen in Met Andere Woorden interessant, helder en leesbaar zijn. De redactie behoudt zich daarom het recht voor artikelen te redigeren en zo nodig in te korten, zodat de tekst zo goed mogelijk over het voetlicht komt. Ook kan de redactie een auteur vragen om de tekst eerst nog te bewerken. Indien nodig neemt de redactie contact op met de auteur voor overleg. Inhoudelijke wijzigingen worden alleen met toestemming van de auteur aangebracht. Stilistische wijzigingen kunnen zonder toestemming worden aangebracht. De auteur krijgt altijd de eindversie ter goedkeuring voorgelegd. Ook kan de redactie voorstellen om titel en/of tussenkoppen aan te passen, in overleg met de auteur.
  5. Alle artikelen worden geredigeerd volgens de regels van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Algemene richtlijnen daarbij zijn de schrijfwijze van de Woordenlijst Nederlandse taal (het ‘Groene Boekje’), het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale, het boekje ‘Bijbelse namen’ van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en de interne schrijfwijzer. Ook voor vaktermen wordt uniformiteit nagestreefd.
  6. Een artikel wordt voorafgegaan door een redactioneel intro. De auteur krijgt deze bij de drukproef te lezen, en kan voorstellen tot wijziging doen.
  7. De auteur ontvangt vijf auteursexemplaren van het betreffende nummer van Met Andere Woorden; gelieve daarvoor postadres aan het redactiesecretariaat door te geven.
  8. Indien er vragen onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur van Met Andere Woorden, prof.dr. Matthijs de Jong () of met het redactiesecretariaat, mevr. Yvonne Zwart ().

  Notengebruik Met Andere Woorden

  Bij een boektitel:
  Voorletter/voornaam Auteur (dus niet omgekeerd zoals weleens in literatuurlijsten) komma titel boek (Cursief) komma plaats en jaar van uitgave blz. nummer (zonder verdere aanduiding)

  Voorbeeld:
  C.M.L. Verdegaal, De Statenbijbel en de rabbijnen. Een onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie voor de vertaling van het boek Job, Tilburg 1998, 17-19.

  Bij een tijdschriftartikel:
  Voorletter/voornaam Auteur komma enkelvoudige aanhalingsteken titel artikel enkelvoudige aanhalingsteken in dubbele punt Titel tijdschrift (cursief) jaargang en eventueel nummer met ertussen schuine streep jaar en eventueel mand tussen haakjes komma blz. nummer zonder verdere aanduiding.

  Voorbeeld artikel in een tijdschrift:
  Rieuwerd Buitenwerf, ‘Twee literaire Bijbelvertalingen’ in: Theologisch Debat 2 (maart 2005), 52-57.
  I.M. Veldman, ‘Nederlandse bijbelillustraties voor en tijdens de uitgave van de Statenvertaling’ in: Met Andere Woorden 6/4 (december 1987), 28-37.

  Voorbeeld artikel uit boek:
  C.C. de Bruin, ‘De bijbelvertaling’ in: W. van ’t Spijker e.a., De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619, Houten 1987.

  Voorbeeld krantenartikel:
  Aldert Schipper, ‘Zeshonderd jaar Bonifatius’ in: Trouw, 2 mei 2005, de Verdieping, 4.

  Bij een bron op internet:
  Internetpagina noemen en datum van raadpleging.

  Voorbeeld:
  http://ntvmr.uni-muenster.de/liste (bezocht op 21 juni 2016)

  Bij herhaling:
  Wanneer een auteur met één titel vermeld is en hij wordt nog eens aangehaald, als volgt:
  achternaam auteur komma blz. nummer.

  Wanneer een auteur meerdere keren aangehaald wordt met verschillende titels, als volgt:
  achternaam auteur komma verkorte titel boek (Cursief) komma blz. nummer, of:
  achternaam auteur komma verkorte titel artikel (tussen enkelvoudige aanhalingstekens) komma blz. nummer.

  Voorbeeld herhaling na één vermelding:
  Verdegaal, 23

  Voorbeeld herhaling na meerdere vermeldingen:
  Verdegaal, De Statenbijbel en de rabbijnen, 34.