Schrijven voor Met Andere Woorden: richtlijnen voor auteurs

Met Andere Woorden biedt ruimte zowel voor artikelen die op aanvraag van de redactie zijn geschreven als voor artikelen die de redactie worden aangeboden. In alle gevallen is het de redactie die besluit over de plaatsing.

Doelstelling van Met Andere Woorden

Met Andere Woorden (MAW) is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het centrale onderwerp van MAW is bijbelvertalen als specialisme in het Nederlandse taalgebied.

Artikelen gaan over vertaalkwesties, bijbelvertalingen, trends in (bijbel)vertalen en bijbelvertaalprojecten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan exegese, de geschiedenis van bijbelvertalen en bijbelgebruik.

MAW wil het begrip bevorderen van en voor bijbelvertalen. Informatie over vertaalvraagstukken vergroot de interesse en het plezier bij de bijbellezer. Vertaalkwesties worden daarom zorgvuldig uit de doeken gedaan. De inhoud van het blad is wetenschappelijk verantwoord, ook worden theoretische achtergrondartikelen gepubliceerd, maar wetenschappelijke discussies worden niet altijd in extenso gevoerd.

MAW wil binnen de doelstellingen van het NBG en de UBS, de Wereldbond van Bijbelgenootschappen een forum zijn voor opinies over bijbelvertalen in Nederland en elders.

De lezers van Met Andere Woorden

MAW wordt gelezen door theologen, predikanten, pastoraal werkers, bijbelwetenschappers, docenten, studenten en geïnteresseerden van uiteenlopende achtergronden. Het blad wil de lezers informeren over bijbelvertalen, vertaalkwesties, vertaalprojecten en werkzaamheden van vertalers. Daarnaast wil MAW bijbelprofessionals zoals predikanten relevante en bruikbare inzichten aanreiken op het snijvlak van vertalen en exegese en op het snijvlak van vertalen en bijbelgebruik. Het blad wil toegankelijk zijn voor een breed geïnteresseerd publiek van niet-specialisten.

Richtlijnen voor kopij

Auteurs die de redactie een artikel voor MAW willen aanbieden, dienen met de volgende richtlijnen rekening te houden:

 1. Kopij wordt elektronisch aangeleverd via e-mail, in een bestand met het ‘format’ van MS-Word, aan het redactiesecretariaat van MAW, t.a.v. mevr. Yvonne Zwart, .
 1. De gewenste omvang van een aan de redactie aangeboden artikel is 2500 woorden.
 1. De auteur houdt rekening met de doelstelling en de lezers van MAW (zie hierboven). Concreet betekent dit:

(a) het artikel is wetenschappelijk verantwoord, zorgvuldig beargumenteerd en gedocumenteerd, zonder dat er een uitputtende wetenschappelijke discussie wordt gevoerd;

(b) het artikel is geschreven in een toegankelijke stijl, technische termen worden waar nodig toegelicht, en het artikel is ingedeeld in overzichtelijke paragrafen met kopjes erboven.

 1. Noten staan onder het artikel (als eindnoten). Let wel: noten worden als gewone tekst aan het einde van de lopende tekst gezet, dus plaats geen automatische nootcodes in de tekst zelf. In de lopende tekst kan als volgt naar de noten worden verwezen [noot 1] etc. Voor de verwerking van bibliografie in de noten, zie onder ‘notengebruik MAW’.
 1. De auteur zet boven het artikel een abstract van circa 100 woorden, waarin behalve een korte typering van de inhoud van het artikel ook het belang van het onderwerp wordt benoemd. Daarnaast voegt de auteur onder het artikel een korte auteursbeschrijving toe (inclusief titulatuur en initialen).
 1. Na ontvangst van zijn/haar artikel ontvangt de auteur een bevestiging. De redactie beslist of het artikel geplaatst wordt en informeert de auteur hierover.
 1. De redactie ziet erop toe dat de artikelen in Met Andere Woorden interessant, helder en leesbaar zijn. De redactie behoudt zich daarom het recht voor artikelen te redigeren en zo nodig in te korten, zodat de tekst zo goed mogelijk over het voetlicht komt. Ook kan de redactie een auteur vragen om de tekst eerst nog te bewerken. Indien nodig neemt de redactie contact op met de auteur voor overleg. Inhoudelijke wijzigingen worden alleen met toestemming van de auteur aangebracht. Stilistische wijzigingen kunnen zonder toestemming worden aangebracht. De auteur krijgt altijd de eindversie ter goedkeuring voorgelegd. Ook kan de redactie voorstellen om titel en/of tussenkoppen aan te passen, in overleg met de auteur.
 1. Alle artikelen worden geredigeerd volgens de regels van het Nederlands Bijbelgenootschap. Algemene richtlijnen daarbij zijn de schrijfwijze van de Woordenlijst Nederlandse taal (het ‘Groene Boekje’), het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale, het boekje ‘Bijbelse namen’ van het Nederlands Bijbelgenootschap en de interne schrijfwijzer. Ook voor vaktermen wordt uniformiteit nagestreefd.
 2. Een artikel wordt voorafgegaan door een redactioneel intro. De auteur krijgt deze bij de drukproef te lezen, en kan voorstellen tot wijziging doen.
 3. De auteur ontvangt vijf auteursexemplaren van het betreffende nummer van MAW; gelieve daarvoor postadres aan het redactiesecretariaat door te geven.
 4. Indien er vragen onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur van MAW, dr. Matthijs de Jong, 023 5146 152 of mevr. Yvonne Zwart, 023 5146 151 (redactiesecretariaat)

Notengebruik MAW

Bij een boektitel:

Voorletter/voornaam Auteur (dus niet omgekeerd zoals weleens in literatuurlijsten) komma titel boek (Cursief) komma plaats en jaar van uitgave blz. nummer (zonder verdere aanduiding)

Bij een tijdschriftartikel:

Voorletter/voornaam Auteur komma enkelvoudige aanhalingsteken titel artikel enkelvoudige aanhalingsteken in dubbele punt Titel tijdschrift (cursief) jaargang en eventueel nummer met ertussen schuine streep jaar en eventueel mand tussen haakjes komma blz. nummer zonder verdere aanduiding

Bij een krantenartikel:

Zoveel mogelijk tijdschrift volgen

Bij een bron op internet:

Internetpagina noemen en datum van raadpleging.

Bij herhaling:

Wanneer een auteur met één titel vermeld is en hij wordt nog eens aangehaald, als volgt:

achternaam auteur komma blz. nummer.

Wanneer een auteur meerdere keren aangehaald wordt met verschillende titels, als volgt:

achternaam auteur komma verkorte titel boek (Cursief) komma blz. nummer, of:

achternaam auteur komma verkorte titel artikel (tussen enkelvoudige aanhalingstekens) komma blz. nummer.

Voorbeelden:

Boek:

C.M.L. Verdegaal, De Statenbijbel en de rabbijnen. Een onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie voor de vertaling van het boek Job, Tilburg 1998, 17-19.

Tijdschriftartikel:

Rieuwerd Buitenwerf, ‘Twee literaire Bijbelvertalingen’ in: Theologisch Debat 2 (maart 2005), 52-57.

I.M. Veldman, ‘Nederlandse bijbelillustraties voor en tijdens de uitgave van de Statenvertaling’ in: Met Andere Woorden 6/4 (december 1987), 28-37.

Artikel uit boek:

C.C. de Bruin, ‘De bijbelvertaling’ in: W. van ’t Spijker e.a., De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619, Houten 1987.

Krantenartikel:

Klaas Jansz., ‘Armstrong wint Tour voor zesde keer’ in: Trouw, 14 juli 2004, 24.

Of:

Aldert Schipper, ‘Zeshonderd jaar Bonifatius’ in: Trouw, 2 mei 2005, de Verdieping, 4.

Bij een bron op internet:

http://ntvmr.uni-muenster.de/liste (bezocht op 21 juni 2016)

Bij herhaling na één vermelding:

Verdegaal, 23

Bij herhaling na meerdere vermeldingen:

Verdegaal, De Statenbijbel en de rabbijnen, 34.