Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruik van bijbelgenootschap.nl en bijbelgenootschap.be

Definities

– ‘NBG’: het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (Zijlweg 198, 2015 CK, Haarlem; 023 – 514 61 46; voor Vlaanderen: Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen; 078 – 48 44 86); voorheen actief onder de namen Nederlands Bijbelgenootschap en Vlaams Bijbelgenootschap
– ‘gebruiker’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de website
– ‘voorwaarden’: deze Gebruiksvoorwaarden
– ‘website’: de internetsite www.bijbelgenootschap.nl (tevens bereikbaar via www.bijbelgenootschap.be), inclusief campagne.bijbelgenootschap.nl en formulier.bijbelgenootschap.nl

Deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website door de gebruiker. Door gebruik te maken van de website, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Het NBG heeft het recht deze voorwaarden op elk gewenst tijdstip te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd.

Gebruik en intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud van de website blijven berusten bij het NBG (en bij andere rechthebbenden, voor zover van toepassing).

PDF-bestanden op de website mogen voor eigen gebruik worden gedownload.

Het is niet toegestaan om van deze website (inclusief PDF-bestanden die van deze website gedownload kunnen worden) teksten, afbeeldingen of ander materiaal over te nemen of te delen met anderen. Voor iedere vorm van overname is voorafgaande schriftelijke toestemming van het NBG vereist.

Betaling

Voor eventuele online betalingen maakt de website gebruik van de online betaalservice Mollie, en in verband daarmee worden persoonsgegevens met Mollie gedeeld.

Wijziging en beëindiging

Het NBG heeft te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan de website, en/of de website niet langer aan te bieden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Algemeen

Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden aantasten. NBG zal tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.