Privacy

Privacyverklaring Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1. Over deze privacyverklaring

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring kun je lezen voor welke doeleinden je persoonsgegevens verwerkt worden en hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen. De privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van het NBG, inclusief de websites en apps.

Het NBG gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en handelt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door persoonsgegevens te verstrekken aan het NBG en/of gebruik te maken van een website of app van het NBG, ga je akkoord met de bepalingen in deze verklaring.

Het NBG heeft het recht deze verklaring op elk gewenst tijdstip te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring wordt van kracht vanaf het moment dat deze is gepubliceerd op www.bijbelgenootschap.nl/privacy. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. We raden je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Een papieren versie van deze verklaring kun je opvragen bij het Klantencontactcentrum van het NBG, telefoon +31 (0)23-514 61 46 of e-mail: .

2. Het NBG als verantwoordelijke

Het NBG is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het NBG vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van zijn relaties zoals klanten, leden, donateurs en websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

We vinden het ook belangrijk om open te zijn over de wijze waarop je gegevens door ons worden verwerkt. In deze verklaring lichten we dit graag toe. Voorop staat dat wij ons houden aan de eisen van de AVG. Zo kun je je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd opvragen of wijzigen.

3. Gegevensverwerking

Het NBG verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder:

 • het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • het voeren van een leden- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie- en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van leden, donateurs, klanten en gebruikers en het doen van onderzoek;
 • het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de websites;
 • het uitgeven en verkopen van Bijbels en Bijbelgerelateerde materialen;
 • de werking van onze websites en apps;
 • het eventueel opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • het aangaan van samenwerking met derde partijen;
 • het uitoefenen van onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Het NBG verwerkt persoonsgegevens onder andere via het Klantencontactcentrum en de websites. Dit gebeurt op basis van toestemming, het uitvoeren van een overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of vanwege een gerechtvaardigd belang van het NBG, zoals marketing. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt het NBG je persoonsgegevens alleen met je voorafgaande toestemming.

4. Gegevensverzameling

Het NBG verzamelt persoonsgegevens via websites en apps. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je online aanmeldt voor e-mailnieuwsbrieven, online aanmeldt als (structureel) donateur of lid, deelneemt aan een online-actie, of een gebruikersaccount aanmaakt voor een NBG-website of -app. Het NBG verzamelt ook persoonsgegevens via (wervings)kaartjes, een aanmeldformulier via een vrijwilliger, een telefoongesprek en/of op andere manieren.

Het NBG verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens en daarmee vergelijkbare gegevens:

 • naam, adres, woonplaats;
 • bankrekeningnummer(s) (IBAN);
 • telefoonnummer(s);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres(sen);
 • geef- en betaalhistorie;
 • abonnementen;
 • aangekochte producten en verstrekte diensten;
 • wachtwoorden;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld over je gebruik van een NBG-website of -app of over een telefoongesprek dat je met ons hebt gevoerd).

Het NBG verzamelt (persoons)gegevens rechtstreeks bij leden, donateurs en klanten. In bepaalde gevallen ontvangt het NBG ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

5. Bescherming van je gegevens

Het NBG doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. Hieronder is opgenomen welke maatregelen we hebben getroffen.

Organisatorische en technische maatregelen
Het NBG draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. We zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Als je online gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Overeenkomsten met dienstverleners
In opdracht van het NBG kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen, als verwerker of mede-verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Het gaat hierbij met name om de volgende categorieën dienstverleners:

 • Marketing (bijvoorbeeld een telemarketingbureau of marketingadviesbureau);
 • ICT (bijvoorbeeld een website-ontwikkelaar of mailverzendbedrijf);
 • Logistiek en verzending (bijvoorbeeld een postverzendbedrijf).

Het NBG maakt afspraken met zulke dienstverleners om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd, bijvoorbeeld in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Betaaldienstverlening
Voor het uitvoeren van betalingen (in verband met aankopen of donaties) maakt het NBG onder meer gebruik van de diensten van Mollie.

  Als je een betaling uitvoert via één van onze websites, worden met het oog op de afhandeling van de betaling persoonsgegevens gedeeld met Mollie en één of meer ondernemingen die aan Mollie gelieerd zijn.

  Meer informatie over welke gegevens dit betreft, en met welk doel, kun je lezen op https://www.mollie.com/nl/privacy

   Gegevensdeling met derden
   Afgezien van situaties die in deze privacyverklaring vermeld worden, verstrekt het NBG je persoonsgegevens niet aan derden. Verstrekking van persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties vindt alleen plaats wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   Bewaartermijnen
   Het NBG heeft bewaartermijnen vastgesteld voor het bewaren van persoonsgegevens. Deze zijn in overeenstemming met de AVG. Het NBG streeft ernaar persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Zo worden bij de werving en selectie van sollicitanten de gegevens, tenzij anders onderling overeengekomen, binnen vier weken na afwijzing verwijderd.

   Keurmerken
   Het NBG is een CBF-Erkend Goed Doel (www.cbf.nl), heeft de ANBI-status (www.anbi.nl) en werkt alleen met partijen die Postfilter (www.postfilter.nl) en het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) in acht nemen. Conform de bepalingen van het CBF registreert het NBG klachten van leden, donateurs en andere relaties. Deze klachten worden periodiek geanalyseerd; de uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

   6. Je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

   Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen door het NBG. Je kunt hiervoor een verzoek indienen. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.

   Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Omdat het NBG aan haar wettelijke verplichtingen moet voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen, kan niet ieder verzoek zonder meer worden ingewilligd.

   Voor vragen of het indienen van een verzoek kun je contact met ons opnemen per e-mail via  of per post via Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP HAARLEM.

   Mocht je wensen hebben over de wijze of frequentie waarmee we je benaderen, dan kun je contact opnemen met het Klantencontactcentrum, telefoon +31 (0)23-514 61 46 of e-mail: . Sommige gegevens kun je ook via NBG-websites wijzigen.

   Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   7. E-mailnieuwsbrieven

   Het NBG biedt diverse e-mailnieuwsbrieven waarmee donateurs, leden, vrijwilligers en andere relaties geïnformeerd worden over onze organisatie of specifieke diensten en producten die het NBG biedt. Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden voor de desbetreffende e-mailnieuwsbrief. De e-maillijsten van het NBG worden niet aan derden verstrekt.

   8. Dataopslag

   Het is mogelijk dat je persoonsgegevens niet alleen binnen de Europese Unie, maar ook daarbuiten worden opgeslagen en verwerkt. Bij opslag en/of verwerking buiten de Europese Unie neemt het NBG passende maatregelen om te waarborgen dat deze gegevens met voldoende zorgvuldigheid behandeld worden.

   9. Gebruiksgegevens, cookies en dergelijke

   Als je een website of app gebruikt, kan er informatie worden bijgehouden over het gebruik. Hiervoor bestaan verschillende technieken, waaronder logging en het gebruik van cookies.

   Een cookie is een informatiebestandje dat op je apparaat wordt opgeslagen bij het gebruik van een website of app, en dat later ook weer uitgelezen kan worden.

   Het NBG gebruikt logging, cookies en daarmee vergelijkbare technieken met name voor de volgende doeleinden:

   • Gebruiksgegevens verzamelen, en daardoor inzicht verkrijgen in hoe onze websites en apps gebruikt worden;
   • Ondersteuning bieden aan gebruikers;
   • De gebruikerservaring verbeteren.

   Voor het verzamelen van gebruiksgegevens maakt het NBG onder meer gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google die onder meer gebruikmaakt van cookies. Meer informatie over de manier waarop Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt, is te vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

   Het NBG streeft naar terughoudendheid in het delen van gegevens met Google via Google Analytics. Dit doen wij bijvoorbeeld door doorgaans IP-adressen alleen in onvolledige vorm door Google te laten opslaan, en geen gegevens te delen voor andere doeleinden van Google.

   Websites kunnen onderdelen van derde partijen bevatten, bijvoorbeeld voor het afspelen van een video of voor het verbeteren van de snelheid van de site. Bij het laden van deze onderdelen is het mogelijk dat er door derde partijen technieken worden gebruikt (bijvoorbeeld via cookies) waarmee je geïdentificeerd en over meerdere websites gevolgd kunt worden. Dit kan van invloed zijn op je privacy. Het NBG streeft naar terughoudendheid in het gebruik van zulke website-onderdelen.

   Meer informatie over het gebruik van cookies door of via NBG-websites, en over wat je in dat verband kunt doen om je privacy te bevorderen, is te vinden op https://www.bijbelgenootschap.nl/cookies

   10. Privacybeleid van derden

   In websites, apps en social media van het NBG kunnen links voorkomen naar andere, niet bij het NBG behorende websites. Het NBG kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom altijd om je op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

   11. Vragen

   Heb je naar aanleiding van deze verklaring vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met het Klantencontactcentrum, telefoon +31 (0)23-514 61 46 of e-mail: .

   Privacyverklaring Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
   Versie: 13 juli 2023