Organisatie

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging met meer dan 100.000 donateurs, gevers en leden. Daarnaast zijn duizenden mensen betrokken bij ons werk door het lezen van blogs, leesplannen of het doorgeven van de Bijbel.

We zijn al vanaf de oprichting in 1814 een vereniging. De doelstellingen en bestuurlijke organisatie zijn vastgelegd in de statuten. Het Bijbelgenootschap is een Erkend Goed Doel, de toezichthouder CBF controleert de kwaliteitseisen.

Bij het NBG werken ongeveer vijftig medewerkers, en we hebben een ledenraad en bestuur.

Ledenraad

De ledenraad bewaakt de statutaire bepalingen, in het bijzonder de twee hoofddoelstellingen van het Bijbelgenootschap.

In de ledenraad zitten zeven mensen met allerlei achtergronden; zij vertegenwoordigen alle leden van onze vereniging.

Bestuur

Het bestuur van het NBG is eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur stelt het algemene beleid vast op voorstel van de directie en evalueert de uitvoering ervan. De zeven leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad.

Gebouw Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in Haarlem

Directie & Managementteam

De leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur. De directeur wordt benoemd door het bestuur. De afdelingen worden aangestuurd door vier managers.

De medewerkers

Bij het NBG werken zo’n vijftig professionals, verdeeld over drie afdelingen: Communicatie & Fondsenwerving, Financiën & Beheer, en Ontwikkeling & Uitgeven. Het werk dat alle medewerkers verzetten heeft impact voor Nederland, Vlaanderen en wereldwijd.

De collega's van het NBG in september 2023

De geschiedenis van het NBG

Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap? Inmiddels brengt het NBG al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij, in eigen land en in het buitenland, voor jong en oud.

Jaarverslagen

We kunnen ons Bijbelwerk in binnen- en buitenland doen dankzij de steun van ruim 100.000 mensen: leden en donateurs. In het jaarverslag kan iedereen zien hoe de giften de afgelopen jaren zijn besteed.

United Bible Societies

Het NBG maakt deel uit van de internationale netwerkorganisatie United Bible Societies (UBS). De UBS is een wereldwijd netwerk van ruim 150 lokale Bijbelgenootschappen die in 184 van de 195 landen van de wereld werkzaam zijn. Zo zorgen we dat iedereen die dat wil toegang krijgt tot de Bijbel.  

NBG als uitgever

Als uitgever blijven wij zoeken naar verschillende vormen en edities om de Bijbel toegankelijk te maken voor iedereen.

De Vlaamse adviesraad

De Vlaamse adviesraad is een adviesorgaan voor:

1. directie en managementteam van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap;
2. de Vlaamse medewerkers van het Bijbelgenootschap.

De Vlaamse adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd over het Bijbelwerk in Vlaanderen en de positie van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in Vlaanderen. Ook treden de leden op als ambassadeurs voor het Bijbelgenootschap in Vlaanderen.

De Vlaamse adviesraad vergadert ten minste tweemaal per jaar en bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. De leden worden benoemd voor een termijn van vijf jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Bij de samenstelling van de Vlaamse adviesraad wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de Vlaamse doelgroep van het NBG.

De huidige adviesraad bestaat uit:

Mark Paridaens (voorzitter)
Nathan Vanharen
Sara Wouters
Frank Morlion
Douwe Boelens
Jeroen Tuinstra
Tom Torbeyns

Twee mensen werken samen met laptop

Powerpoint gebruiken van het NBG

Wil je een presentatie houden over het NBG? Bijvoorbeeld op een gemeenteavond of tijdens een kerkdienst? We hebben een algemene Powerpoint gemaakt. Zo krijg je meer inzicht in onze missie!

Commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ)

De commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ) geeft advies aan het bestuur over de financiële gang van zaken van de vereniging. De commissie bestaat uit vijf leden, de penningmeester van het bestuur is de voorzitter.

Alles over onze Gedragscodes & Integriteit

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, in Nederland, Vlaanderen en verder weg. We willen ons werk doen met oog voor integriteit, effectiviteit en kwaliteit.

CBF-erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

CBF keurmerk Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap