Gedragscodes en integriteit

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, in Nederland, Vlaanderen en verder weg. We willen ons werk doen met oog voor integriteit, effectiviteit en kwaliteit.

We houden ons aan externe wet- en regelgeving en aan afspraken die we gezamenlijk met de goede doelen in de branche hebben gemaakt. Daarnaast maken we gebruik van interne regels en gedragscodes.

Gedragscode van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

We streven bij het NBG naar een klimaat waarin we op een respectvolle en integere manier met elkaar omgaan. Integriteit gaat over waarden en deugden, over wat eerlijk en rechtvaardig is, en over wat we met elkaar behoorlijk en onbehoorlijk vinden. Alle werknemers en vrijwilligers die zich structureel aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) verbinden, onderschrijven onze gedragscode.

Gedragscode Fondsenwerving

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat alle werknemers en vrijwilligers die zich bezighouden met fondsenwervende activiteiten en daaraan gerelateerde werkzaamheden dat volgens de gedragscode voor Fondsenwerving doen.

Eerlijkheid en integriteit staan daarbij voorop. We willen ons werk op een betrouwbare manier doen, met respect voor de mensen die we benaderen. We houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving, en respecteren de privacy, vrijheid van keuze en de belangen van iedereen waar we mee in aanraking komen.

Integriteit

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) wil alle medewerkers en vrijwilligers een veilige werkplek bieden. Dat kan alleen als zij respectvol met elkaar en met samenwerkingspartners omgaan. Er is dus geen plaats voor machtsmisbruik, fraude, (seksueel) wangedrag of intimidatie. Om daarin transparant te zijn, verklaren alle medewerkers en vrijwilligers zich te zullen houden aan de gedragscode integriteit. Om misstanden en schendingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt bij integriteitsgevoelige functies een VOG gevraagd. Het NBG bevordert een werksfeer waarin collega’s elkaar kunnen aanspreken op (grensoverschrijdend) gedrag. Voor collega’s zijn zowel interne vertrouwenspersonen als externe vertrouwenspersonen beschikbaar voor informatie en advies bij ongewenste omgangsvormen.

Mochten mensen onverhoopt toch slachtoffer worden van wangedrag binnen het NBG, of een vermoeden hebben van misstanden binnen het NBG, dan is het van groot belang dat ze dit veilig kunnen melden. Dat geldt ook voor mensen die getuige hiervan zijn. Zij kunnen contact opnemen via . Deze mailbox wordt alleen gelezen door de directiesecretaresse en de integriteitsfunctionaris. Deze laatste zal de melding opvolgen. Het doel is meldingen zorgvuldig af te handelen en indien nodig effectieve maatregelen te nemen. Mocht een integriteitsmelding niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kun je dit melden bij het Gimd via 

Klachtenprocedure

Als je een klacht hebt over ons werk, kun je een klacht indienen. Daarvoor hebben we een klachtenprocedure ontwikkeld.