De ledenraad

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging. Het woord ‘vereniging’ zegt het al: mensen verenigen zich rond een doel. In ons geval is dat ‘de Bijbel voor iedereen’. Samen werken we eraan om de Bijbel dicht bij mensen te brengen, zodat mensen de Bijbel als bron voor hun leven kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Als leden willen we samen dat doel realiseren.

Vereniging

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging, al sinds de oprichting in 1814. Samen werken we eraan om de Bijbel dichtbij te brengen, zodat mensen de Bijbel als bron voor hun leven kunnen ontdekken, lezen en omarmen.

De vereniging is ingericht met leden, een ledenraad, een bestuur en een directie (die de werknemers aanstuurt). De ledenraad is een belangrijke schakel tussen alle leden van de vereniging en het werk dat in binnen- en buitenland gedaan wordt.

nbv21
de bijbel open

Ledenraad

De ledenraad heeft als taak om te kijken of het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap volgens de statuten wordt uitgevoerd. Daarom bespreekt de ledenraad jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag en keurt deze goed. En als er nieuwe meerjarenplannen gemaakt worden, denkt de ledenraad mee en toetst de plannen aan de statuten. Moet er wat veranderen aan de statuten, is het ook de ledenraad die daarover beslist. Ten slotte stelt de ledenraad het bestuur van de vereniging aan dat het directe contact met de directie en het managementteam onderhoudt, de jaarrekening opstelt, en beleidsplannen vaststelt.

Meer weten over taken en bevoegdheden van de ledenraad? Lees de statuten:

Samenstelling ledenraad

In de ledenraad zitten zeven mensen met allerlei achtergronden; zij vertegenwoordigen alle leden van onze vereniging. De leden worden gekozen voor een termijn van vijf jaar, en zijn voor een tweede termijn herbenoembaar. We streven bij de samenstelling van de ledenraad naar een evenwichtige afspiegeling van onze achterban en een optimale diversiteit.

  • Dhr. A.C. (Arie) Korteweg, voorzitter, aftredend in 2024, niet herbenoembaar.
  • Dhr. C. (Couzijn) Bos, aftredend in 2027, herbenoembaar.
  • Ds. H. (Hilbrand) van Eeken, aftredend in 2024, niet herbenoembaar.
  • Ds. Y. (Yasmin) Hsu, aftredend in 2027, herbenoembaar.
  • Prof. dr. B. (Bénédicte) Lemmelijn, aftredend in 2024, herbenoembaar.
  • Dhr. B. (Bernd) Rademaker, aftredend in 2028, herbenoembaar. 
  • Mw. F. (Fianne) de With, aftredend in 2028, herbenoembaar.
De ledenraad tijdens een vergadering op het kantoor van het NBG in Haarlem. Er staan  4 mannen en 2 vrouwen uit de ledenraad op een rij.

Twee nieuwe leden gezocht

We zijn in 2024 op zoek naar twee nieuwe leden voor de ledenraad. Iemand met juridische kennis en iemand uit een internationale of migrantenkerk. Ontdek meer over de vacatures op onze vacaturepagina:

Tijdens de laatste vergadering van de ledenraad op het kantoor in Haarlem

Vergaderingen ledenraad

De ledenraad vergadert tenminste één keer per jaar. Geïnteresseerde leden kunnen in de gelegenheid worden gesteld een ledenraadsvergadering als toehoorder bij te wonen. Indien je dit wil, meld dit dan tijdig, uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering, door een e-mail te sturen aan het bestuurlijk secretariaat, tav Margo Koopmans.

De eerstvolgende ledenraadsvergadering zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum in mei of juni 2024.