De ledenraad

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging. Het woord ‘vereniging’ zegt het al: mensen verenigen zich rond een doel. In ons geval is dat ‘de Bijbel voor iedereen’. Samen werken we eraan om de Bijbel dicht bij mensen te brengen, zodat mensen de Bijbel als bron voor hun leven kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Als leden willen we samen dat doel realiseren.

de bijbel open

Ledenraad

De ledenraad heeft als taak om te kijken of het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap volgens de statuten wordt uitgevoerd. Daarom bespreekt de ledenraad jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag en keurt deze goed. En als er nieuwe meerjarenplannen gemaakt worden, denkt de ledenraad mee en toetst de plannen aan de statuten. Moet er wat veranderen aan de statuten, is het ook de ledenraad die daarover beslist. Ten slotte stelt de ledenraad het bestuur van de vereniging aan dat het directe contact met de directie en het managementteam onderhoudt, de jaarrekening opstelt, en beleidsplannen vaststelt.

Meer weten over taken en bevoegdheden van de ledenraad? Lees de statuten:

Kandidaat voor benoeming 1e termijn
Johan B. Mulder (1961)
Juridisch Adviseur (50%) en Predikant (50%)


Ik stel me beschikbaar als lid van de ledenraad omdat het voor mij belangrijk is dat de leden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zich gehoord voelen. En als lid van de ledenraad kan ik in positieve zin invloed uitoefenen op de dienstverlening. Voor mij is de Bijbel de weg waarlangs God zich aan ons laat kennen. Het lezen en bestuderen van die Bijbel inspireert mij tot geloof en navolging.

Kandidaat voor benoeming 1e termijn
Alexander O. Emoghene (1972)
Pastor Claypot International


Ik stel me beschikbaar als lid van de ledenraad omdat ik geloof dat de Bijbel het allerbelangrijkste boek is in de wereld. Ik vind het belangrijk om daar mijn aandeel aan te leveren om het te behouden en te kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is. Het onfeilbare inspirerende woord van God. Mijn bron tot de stem van God in mijn leven.

Kandidaat voor herbenoeming 2e termijn
Bénédicte I.J. Lemmelijn (1969)
Professor Bijbelwetenschappen – Oude Testament (gewoon hoogleraar),
momenteel Decaan


Ik stel me beschikbaar als lid van de ledenraad omdat ik het belangrijk vind dat ook het Vlaamse segment van Bijbellezers betrokken wordt in wat er aan Nederlandstalige Bijbeluitgaven en Bijbelpastoraat gepland en gerealiseerd wordt. De samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven is daarin prioritair.

De Bijbel is voor mij de verzameling van gegroeide, existentiële joods-christelijke literatuur die gelovig getuigenis aflegt van een God die met mensen begaan is en hen in ultieme Liefde genegen is. Hij wordt verkondigd als de dragende grond en
de oriënterende horizon van ons leven. Vanuit dat getuigenis roept de Bijbel op tot volkomen vertrouwen.

Leden van de vereniging Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap hebben tot 11 april 2023 het recht tegenkandidaten te stellen. Dat kan door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuurlijk secretariaat (Margo Koopmans, ). NB:

 • Een verzoek is alleen mogelijk als het wordt ingediend door ten minste één procent van het totaal aantal leden van het NBG op 1 januari 2024 (101.357 leden).
 • Het verzoek moet de persoonlijke gegevens van de tegenkandidaat bevatten, alsook de namen, adressen en handtekeningen van leden die het verzoek indienen.
 • Voorgedragen kandidaten dienen te voldoen aan de profielschetsen voor deze vacatures, op te vragen bij het bestuurlijk secretariaat (Margo Koopmans, ).
  Als er op 11 april 2023 geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn de hierboven gestelde kandidaten gekozen.

Samenstelling ledenraad

In de ledenraad zitten zeven mensen met allerlei achtergronden; zij vertegenwoordigen alle leden van onze vereniging. De leden worden gekozen voor een termijn van vijf jaar, en zijn voor een tweede termijn herbenoembaar. We streven bij de samenstelling van de ledenraad naar een evenwichtige afspiegeling van onze achterban en een optimale diversiteit.

 • Dhr. A.C. (Arie) Korteweg, voorzitter, aftredend in 2024, niet herbenoembaar.
 • Dhr. C. (Couzijn) Bos, aftredend in 2027, herbenoembaar.
 • Ds. H. (Hilbrand) van Eeken, aftredend in 2024, niet herbenoembaar.
 • Ds. Y. (Yasmin) Hsu, aftredend in 2027, herbenoembaar.
 • Prof. dr. B. (Bénédicte) Lemmelijn, aftredend in 2024, herbenoembaar.
 • Dhr. B. (Bernd) Rademaker, aftredend in 2028, herbenoembaar. 
 • Mw. F. (Fianne) de With, aftredend in 2028, herbenoembaar.
De ledenraad tijdens een vergadering op het kantoor van het NBG in Haarlem. Er staan 4 mannen en 2 vrouwen uit de ledenraad op een rij.
Tijdens de laatste vergadering van de ledenraad op het kantoor in Haarlem

Vergaderingen ledenraad

De ledenraad vergadert tenminste één keer per jaar. Geïnteresseerde leden kunnen in de gelegenheid worden gesteld een ledenraadsvergadering als toehoorder bij te wonen. Indien je dit wil, meld dit dan tijdig, uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering, door een e-mail te sturen aan het bestuurlijk secretariaat, tav Margo Koopmans.

De eerstvolgende ledenraadsvergadering zal plaatsvinden op 21 juni 2024.