Gedragscodes en integriteit

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, in Nederland en verder weg. We willen ons werk doen met oog voor integriteit, effectiviteit en kwaliteit.
We houden ons aan externe wet- en regelgeving en aan afspraken die we gezamenlijk met de goede doelen in de branche hebben gemaakt. Daarnaast maken we gebruik van interne regels en gedragscodes.

Gedragscode van het Nederlands Bijbelgenootschap

Alle werknemers en vrijwilligers die zich structureel aan het NBG verbinden, onderschrijven onze gedragscode.
Het Nederlands Bijbelgenootschap streeft naar een klimaat waarin we op een respectvolle en integere manier met elkaar omgaan. Integriteit gaat over waarden en deugden, over wat eerlijk en rechtvaardig is en over wat we met elkaar behoorlijk en onbehoorlijk vinden.
Binnen onze missie ‘De Bijbel dichtbij brengen’ staan vier kernwaarden centraal:
1. Liefde voor de Bijbel – uit onze activiteiten, producten en diensten blijkt de liefde voor de Bijbel.
2. Kwaliteit – we streven naar de hoogste kwaliteit van onze activiteiten, producten en diensten.
3. Betrouwbaarheid – dat we betrouwbaar zijn, blijkt uit ons streven naar kwaliteit en onze transparante houding.
4. Interconfessionele houding – we werken vanuit respect voor verschillende opvattingen over de Bijbel.

Gedragscode Fondsenwerving

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil dat alle werknemers en vrijwilligers die zich bezighouden met fondsenwervende activiteiten en daaraan gerelateerde werkzaamheden dat volgens de gedragscode voor Fondsenwerving doen.
Eerlijkheid en integriteit staan daarbij voorop. We willen ons werk op een betrouwbare manier doen, met respect voor de mensen die we benaderen.
We houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving, en respecteren de privacy, vrijheid van keuze en de belangen van iedereen waar we mee in aanraking komen.

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over ons werk, kunt u een klacht indienen. Daarvoor hebben we een klachtenprocedure ontwikkeld.