Op deze pagina kunt u dagelijks de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).

(Bekijk de dagtekst van vandaag1234567 dagen geleden)

Hieronder volgt de dagtekst van vandaag.
woensdag 16 april: Matteüs 27:27-44
27De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. 28Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, 29ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.
32Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. 33Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. 34Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 35Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 36en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 37Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. 38Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. 39De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 40‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ 41Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 42‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ 44Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Meer lezen in de Bijbel?

Op www.biblija.net kunt u meerdere bijbelvertalingen raadplegen en vergelijken!

Nederlands Bijbelgenootschap 200 jaar!

In 2014 bestaat het Nederlands Bijbelgenootschap 200 jaar en dat willen we vieren met diverse activiteiten!

Vier dit jubileum met ons mee!

Over het NBG-leesrooster

Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

Het bijbelleesrooster wordt samengesteld door ds. Klaas Touwen uit Arnhem.

Soms staan er op het leesrooster ook teksten uit de deuterocanonieke boeken (boeken die ondermeer gelezen worden door Lutheranen, oud-katholieken en rooms-katholieken). In deze gevallen wordt als alternatief tevens een passage uit een ander boek vermeld.

Het leesrooster in diverse vormen

Het leesrooster is ook te volgen via

Bestellen bijbelleesrooster

U kunt het bijbelleesrooster gratis bestellen bij het Klantencontactcentrum: info@/dev/nullbijbelgenootschap.nl of 023-514 61 46.

Wanneer u lid wordt van de Bijbel per Maand-Club, dan krijgt u het bijbelleesrooster automatisch ieder jaar gratis toegezonden. Meer informatie over de Bijbel per Maand-Club vindt u hier.

Het woord bij de hand

'Het woord bij de hand' is een gratis uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het biedt een handreiking bij pastorale situaties als pastoranten het op prijs stellen dat er uit de Bijbel wordt gelezen. Het is bedoeld voor ambtsdragers die bezoekwerk verrichten.

Het boekje is ingedeeld in levensthema's; hierbij zijn bijbelteksten gekozen. Uiteraard is iedere pastorale situatie weer anders en zal daarom ook om eigen teksten vragen. Dit boekje is dan ook niet volledig.

Naast de levensthema's met bijbelteksten staan er ook enkele gebedsteksten uit de Bijbel en uit de kerkelijke traditie in deze uitgave.

'Het woord bij de hand' is gratis te bestellen bij het klantencontactcentrum van het Nederlands Bijbelgenootschap.